Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Perinneyhdistys Kuneitran Kojootit Ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä suomalaisen rauhanturvaamisen historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa säilytettäväksi jälkipolvien käyttöön. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi myös harjoittaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
1. toimittaa ja julkaista alan painotuotteita
2. valmistuttaa ja välittää rauhanturvaamiseen liittyvää aineistoa, kuten muistoesineitä
3. perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoitusperiä varten rahastoja
4. harjoittaa toimintansa tukemiseksi asianomaisen luvan saatuaan
    4.1. ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa
    4.2. toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä
5. järjestää maksullisia huvitilaisuuksia
6. vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
7. omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on palvellut Suomen rauhanturvaajapataljoonassa ensimmäisessä jääkärikomppaniassa Golanin kukkuloilla (Kuneitran Kojoottikomppaniassa) ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä valita henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen p+äämäärien hyväksi. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistuua hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin ilman äänioikeutta.
Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannatusjäsenmaksun suorittaneen yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan tai yhdistyksen ulkopuolelta sihteerin, ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai hallituksen jäsen, kaksi yhdessä

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi ja enintään kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi ja enintään kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajana voi olla myös toiminnan/tilintarkastusyhteisö.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajia, äänioikeus. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 . esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsiteltään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 . kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.